Bidrag & Stipendier

Scouting ska vara till för alla, vi har ingen avbytarbänk.

Mot den bakgrunden har scoutdistrikten i Stockholmsregionen arbetat fram möjligheter att få ekonomiskt stöd antingen externt eller via distrikten.

Distrikten erbjuder också stöd att formulera ansökan, mottot är: Det ska vara enkelt och smidigt att både söka bidrag från distriktet och även få hjälp att söka externt.

Här nedan listas de olika stipendier och bidrag som går att söka genom de tre olika scoutdistrikten i regionen. Har du några frågor kan du alltid kontakta Scoutkansliet.

Förutom detta finns även stöd som går att söka från Stockholms stad samlade här >>

(Bidragen delas bara till scouter inom respektive distrikt.)

Birka Scoutdistrikt - Distriktets bidrag

Här kan du söka distriktets bidrag. Läs igenom bidragspolicyn och fyll i formuläret nedan eller skicka din anökan via mail. (Det finns möjlighet att komplettera ansökan vid behov.)

Om distriktets bidrag

Distriktet delar ut bidrag utifrån de medel som budgeteras av distriktsstyrelsen. Bidragsansökningar bedöms efter ansökans ändamål, om ändamålet gynnar scouting mer än bara den sökande, och det faktiska behovet av bidraget.

Bidrag beviljas bara för ansökningar vars ändamål har en tydlig anknytning till Scouternas verksamhet. Bidrag kan beviljas även om ändamålet bara gynnar den sökande, om det finns ett starkt behov av bidraget. Omvänt kan bidrag beviljas även om ett faktiskt behov av pengar saknas, så tillvida att det är till uppenbar nytta för scoutrörelsen.

Om ansökningsprocessen

Birka scoutdistrikt delar ut bidrag till både enskilda personer och till grupper eller organisationer (t. ex. patruller eller scoutkårer). Bidragsansökningar kan göras under två perioder: 1 maj till och med 31 oktober (“period 1”) och 1 november till och med 30 april (“period 2”). Ansökan ska göras under en period som avslutas innan du får några kostnader för det ändamål för vilket du söker.

Bidragsansökningar läses efterhand som de inkommer till bidragsgruppen. Bidragsgruppen återkopplar alltid på inkomna ansökningar och upplyser även om de anser att ansökan behöver kompletteras på något sätt. Om du inte fått någon återkoppling inom tre veckor från att du ansökte om bidrag bör du kontakta bidragsgruppen för att säkerställa att din ansökan kommit den till handa. Du bör dock alltid försäkra dig om att bidragsgruppen fått din ansökan senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska prövas under rätt period.

Efter att ansökningsperioden avslutats sammanställer bidragsgruppen de inkomna ansökningarna och bedömer dem i och för sig. Om budgetutrymmet kräver så bedöms ansökningarna även mot varandra. Vid behov så tar bidragsgruppen även kontakt med den sökande för att begära in kompletterande uppgifter. Därefter beslutar bidragsgruppen vilka ansökningar som ska beviljas och vilka belopp som är aktuella. Slutligen kontaktas alla sökanden med besked om deras ansökningar.

I regel betalas bidrag ut efter att kostnaden uppkommit, men i vissa fall kan förskott utgå. Hur pengarna använts måste dock alltid redovisas. Om ingen redovisning gjorts inom sex månader från det att bidraget beviljades blir bidraget förverkat. Det innebär att det inte betalas ut och att eventuellt förskott återkrävs.

Om ansökan

Ansök om bidrag från Birka scoutdistrikt

 • om ansökan avser flera personer och/eller flera varor och/eller tjänster, ska även budgetkalkyl bifogas
 • Max filstorlek: 256 MB.
 • Ange övriga fonder och stipendier som du har sökt, samt belopp för dessa.

Ansökan kan även skickas med e-post till birkabidrag@scoutkansliet.se

Ansökan ska innehålla:

Uppgifter om sökanden

– ditt/ert namn och dina/era kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och postadress)

– om du är omyndig, namn på och kontaktuppgifter till din vårdnadshavare

– vilket scoutkår du/ni tillhör (om någon)

– om tillämpligt, namn på sökandens ombud (firmatecknare, fullmaktstagare) samt dennes kontaktuppgifter

Uppgifter om bidraget

– vad du söker pengar för (arrangemangets namn, typen av materiel etc.)

– vilket belopp du ansöker om

– en beskrivning av vilket behov du har som fått dig/er att söka bidrag av oss, och på vilket sätt bidraget kommer att lösa detta behov

– om du/ni tänkt söka, har sökt eller beviljats bidrag från någon annan part

– om bidraget är nödvändigt för att ditt/ert deltagande/arrangemang (eller övrigt ändamål) ska kunna ske

– om bidraget kan främja scouting mer än för dig/er som söker (i distriktet, Sverige, eller internationellt) och i sådana fall på vilket sätt

– om du söker pengar för mer än en person, eller för mer än ett enskilt inköp, vänligen bifoga en budgetkalkyl av vilken det framgår vilka kostnader och eventuella intäkter som är kopplade till ansökan.

Att tänka på vid ansökan

– bidragsgruppen bedömer inte en bidragsansökan efter hur många punkter i listan ovan som uppfylls, utan av vilket värde bidraget kan tillföra om det beviljas. Därför behöver du inte försöka hitta på någon kreativ förklaring till varför nya segel gynnar internationellt utbyte om det värde du ser är bättre avdelningsmöten.

– om förutsättningarna för din ansökan ändras på något sätt under processens gång, t. ex. genom att du beviljas bidrag av någon annan part, behöver du kontakta bidragsgruppen för att uppdatera din ansökan. Om det framkommer att bidragsgruppen fattat beslut på felaktiga grunder kan utbetalade bidrag komma att återkrävas.

Mer information om distriktets bidrag finns i distriktets bidragspolicy och i bidragsgruppens mötesprotokoll.

Vill du ha hjälp att formulera din bidragsansökan, skicka då ett mail till dsbirka@scoutkansliet.se!

Bidragspolicy – Birka scoutdistrikt 2016-02-10 >>

Birka scoutdistrikt- Bidrag till kurser och Arrangemang

Alla distriktets kårer och medlemmar kan söka bidrag för del av avgiften för kurser och arrangemang inom scouterna.

Distriktets kårer kan söka bidrag för inköp av materiel och utrustning för att bedriva scoutverksamhet.

Distriktets kårer kan söka bidrag för visst underhåll av sina lokaler, dock ej för löpande driftskostnader.
 

BIDRAG TILL KURSER OCH ARRANGEMANG

Distriktet delar ut bidrag utifrån de medel som budgeteras av distriktsstämman.

Bidragsbeloppet är beroende av antal sökande samt beslutad budget för distriktet gällande kurser och bidrag.

 • Bidragsansökningar bedöms efter ansökans ändamål, hur det gynnar scouting och vilken nytta det kan ge till scoutrörelsen.
 • Arrangemanget bör ha en tydlig anknytning till Scouternas verksamhet.
 • Ansökan ska skickas in innan kursen/arrangemanget börjat.
 • Bidrag kan normalt sett bara beviljas samma sökande en gång per verksamhetsår.
 •  

Distriktet ska också sträva efter att bidrag fördelas mellan alla kårer i distriktet, och i de fall man behöver välja, ger bidrag till den/de kårer där ansökningar inte tidigare sökts/beviljats.

Som krav har distriktet att man lämnar en redovisning från kursen eller arrangemanget, med information om vad man lärt sig eller upplevt, samt någon/några bilder.

Berättelsen kan komma att publiceras på distriktets hemsida och i verksamhetsberättelsen.
 

 

Om ansökningsprocessen

Birka scoutdistrikt delar ut bidrag till både enskilda personer och till grupper (t. ex. patruller eller scoutkårer). Bidragsansökningar beslutas om en gång per kvartal, i samband med ordinarie styrelsemöte (riktlinjer; februari, maj, september, november).

Bidragsansökningar läses efterhand som de inkommer. Bidragsgruppen återkopplar alltid på inkomna ansökningar och upplyser även om de anser att ansökan behöver kompletteras på något sätt. Om du inte fått någon återkoppling inom tre veckor från att du ansökte om bidrag bör du kontakta bidragsgruppen för att säkerställa att din ansökan kommit fram.

Inför beslut sammanställer bidragsgruppen de inkomna ansökningarna och bedömer dem. Om budgetutrymmet kräver så bedöms ansökningarna även mot varandra. Vid behov så tar bidragsgruppen även kontakt med den sökande för att begära in kompletterande uppgifter. Därefter föreslår bidragsgruppen vilka ansökningar som ska beviljas och vilka belopp som är aktuella och redovisar detta för distriktsstyrelsen som fattar besluten.

Därefter kontaktas alla sökanden med besked om deras ansökningar.

I regel betalas bidrag ut efter att kostnaden uppkommit, men i vissa fall kan förskott utgå. Hur pengarna använts måste alltid redovisas. Om ingen utbetalning eller redovisning gjorts inom sex månader från det att arrangemanget genomfördes, blir bidraget normalt förverkat. Det innebär att det inte betalas ut och att eventuellt förskott måste betalas tillbaka.

Kontakta alltid distriktsstyrelsen om kursen eller arrangemanget blir inställt eller ändrat.
 

Att tänka på vid ansökan

– Bidragsgruppen bedömer bidragsansökan utifrån vilket värde bidraget kan tillföra om det beviljas. Därför behöver du inte försöka hitta på någon kreativ förklaring till varför nya segel gynnar internationellt utbyte om det värde du ser är bättre avdelningsmöten.

– Om förutsättningarna för din ansökan ändras på något sätt under processens gång, t. ex. genom att du beviljas bidrag av någon annan part, behöver du kontakta bidragsgruppen för att uppdatera din ansökan. Om det framkommer att bidragsgruppen fattat beslut på felaktiga grunder kan utbetalade bidrag komma att återkrävas.

Mer information om distriktets bidrag finns i distriktets bidragspolicy.

Bidragspolicy – Birka scoutdistrikt 2016-02-10
 

Vill du ha hjälp att formulera din bidragsansökan, skicka då ett mail till dsbirka@scoutkansliet.se!
 

Ansök om bidrag för kurser och arrangemang från Birka scoutdistrikt

 • Om du är under 18 år vill vi även ha namn på vårdnadshavare
 • arrangemangets namn, typen av materiel etc.
 • om ansökan avser flera personer och/eller flera varor och/eller tjänster, ska även budgetkalkyl bifogas
 • Max filstorlek: 256 MB.
 • Ange övriga fonder och stipendier som du har sökt, samt belopp för dessa.

Birka scoutdistrikt - Grims fond - Läger/kurser/arrangemang

Vad är fonden till för

Att öka möjligheten för scouter med funktionsvariationer att delta i

 • Kårens verksamhet
 • Läger/kurser/arrangemang anordnade av scoutkårer/distrikt/förbund
 • Läger/kurser/arrangemang anordnade av organisationer utanför scoutrörelsen

Villkor

Sökande bör vara medlem i eller ha anknytning till scoutkår ansluten till Scouterna eller någon av dess samverkansorganisationer.

Bidrag

Bidrag kan sökas för merkostnader i samband med arrangemanget. Visst bidrag kan även lämnas till utrustning och hjälpmedel för att den sökande skall klara av arrangemanget. Bidrag kan även utgå för handledare/medhjälpare.

Utdelning

Utdelning får ske av de medel som överstiger 3 basbelopp. Fonden får ej underskrida 3 basbelopp.

Beslut om ansökan fattas av två stycken av distriktsstyrelsen utsedda representanter samt en av Upplands Väsby scoutkårs styrelse utsedd representant.

Ansökan

Ansökan ska skickas till ”Grims fond, Birka scoutdistrikt” senast 3 månader före lägret/kursen/arrangemanget.

Ansökan ska innehålla uppgifter såsom

 • Namn, adress, ålder, scoutkår, förbund
 • Vilket arrangemang ansökan avser, total kostnad för arrangemanget
 • Hur stort bidrag som söks
 • Vilken form av funktionsvariation den sökande har och vilket behov/vilken utmaning det innebär.

Ansökan kan skickas via

 • mejl till birkabidrag@scoutkansliet.se
 • med posten till Scoutkansliet, Frishemsgatan 8 , 112 40 Stockholm. Märk kuvertet “Grims fond”.

Bakgrund

Detta är en fond som funnits länge i Birka, men som under 2000-talet fört en bortglömd tillvaro. På distrikts stämman 2019 lyftes frågan om att modernisera och förtydliga fondens syfte och målsättning. Genom denna informationstext vill vi öka informationen, berätta om fonden och hur man kan ansöka om medel från fonden.

Grunden i fonden är

 • Pengar för sålda Birkamärken i metall, framtaget av Sten Larsson ”GRIM”
 • Medel från RankXeros för verksamhet vid lägret Ankarplats 78
 • Kvarstående medel från den nedlagda Ulriksdals scoutkår

Fonden tillförs i fortsättningen medel främst genom försäljning av Birkamärket i metall.

Fonden förvaltas av Birka Scoutdistrikt

Roslagens Scoutdistrikt - Utbildnings- och Arrangemangspengen

Roslagens scoutdistrikt vill främja scouting i Roslagen genom att ekonomiskt stödja medlemmar och kårer som vill utbilda sig och delta i scoutarrangemang, eller arrangemang med scoutanknytning.

Gemensamma regler för utbildningar och arrangemang

 • När ”potten” för ett år är slut, så är den slut. Det är alltså ”först till kvarn”-principen som gäller.
 • Styrelsen skall informera ordentligt och återkommande om denna policy bl.a. på hemsidan, nyhetsbrev, stämmer och andra möten. Denna information skall innehålla uppgift om hur mycket pengar som finns kvar i potten vid givet tillfälle och styrelsen skall tydligt informera om/när pengarna för ett år tar slut
 • Kårer uppmanas att söka bidrag och söka dialog med distriktsstyrelsen i god tid före arrangemang

Bidrag utdelas enligt följande:

Utbildningar

 • Utbildningar i Scouternas Folkhögskolas eller distriktens regi. Utbildningar av andra huvudmän ersätts inte annat än efter särskilt beslut
 • Ansökningar görs av kårordförande eller kassör i efterhand och skall innehålla uppgift om vem som gått kursen och kopia på faktura och betalningsunderlag
 • Samma individ kan bara erhålla bidrag en gång per år
 • Maxbeloppet per individ och år är 1000 kr, utom för utbildningarnaTreklöver-Gilwell och Värdebaserat Ledarskap där maxbeloppet är 2000 kr.
 • Endast genomförda utbildningar ersätts. Har man anmält sig och sedan hoppat av kursen kan ersättning alltså ej sökas
 • Alla ledarutbildningar berättigar till bidrag, från Ledarutbildning Patrull (för andraårsäventyrare) och uppåt, detta gäller även hantverksutbildningar, friluftsutbildningar m.m.

Arrangemang

Distriktets bidrag till arrangemang syftar till att:

 fler skall få uppleva scouting, att skapa nya mötesplatser inom distriktet och att fler nytänkande/utmanande arrangemang hålls.

Det måste tydligt framgå av ansökan att arrangemanget stöder ett eller flera av dessa syften. Exempel på detta kan vara gemensamma läger och hajker, nystartssatsningar i områden utan scouting eller att en/flera kårer engagerar sig med idéell tid i en en större samhällsinsats som även kräver finansiering. Aktiviteter med rejäl blandning mellan kårer från distriktet (t.ex.  med kårblandade lägerpatruller) eller aktiviteter som sannolikt inte hade blivit av utan finansiellt stöd skall prioriteras framför att ge mindre stöttning till redan existerande arrangemang. ”Danish Challenge 2017” är ett exempel på ett arrangemang som uppfyller flera av dessa kriterier. Av detta följer att små och passiva bidrag till avgiften för storläger är ett mindre prioriterat område.

För att ge förutsägbarhet, rättvisa och smidig process är en grundregel att distriktet står för stughyran vid enklare veckoslutsarrangemang (upp till max 2500 kr). För längre arrangemang eller om det finns ett socialt syfte som når utanför scoutrörelsen kan distriktet stå för upp till halva kostnaden (max 500 kr/deltagare).

För bidrag till arrangemang krävs en skriftlig ansökan som svarar på frågorna:

 • Vem är målgruppen?
 • Vad skall ni göra?
 • På vilket sätt stöder detta syftena som listas ovan?
 • Varför är distriktets finansiering viktig för genomförandet?

Bidrag till arrangemang söks i förväg, i så god tid som möjligt. Ansökningar som kommer in i efterhand kommer inte att beaktas. (Syftet med bidraget är ju att få till saker som annars inte hade hänt, inte att ”belöna” bra projekt i efterhand).

Bidrag ges inte till enskilda scouter av sociala skäl, utan till scoutkårer för arrangemang som kommer alla scouter (på avdelningen) till del. Det finns flera andra som ger social finansiering, men ingen annan som täcker upp de syften som distriktet verkar för.

Det är styrelsens ansvar att se till det över tid inte ständigt blir samma scouter som får bidrag varje år.

Sök Utbildnings-och Arrangemangspengen, maila till styrelsen: dsroslagen@scoutkansliet.se

Stockholms Scoutdistrikt - Agneta Rundkvist fond

Bidrag till scoutarrangemang utomlands

Ur Agneta Rundkvists minnesfond delar Stockholms Scoutdistrikt ut bidrag till distriktets medlemmar för deltagande på scoutarrangemang utomlands. Sökande kan vara scoutkåren, avdelningen eller enskilda medlemmar.

Sista ansökningsdag för bidrag till arrangemang kommande år är den 30 november.
(Ansökningstiden är tillfälligt förlängd till 9 januari 2022)

<< Ladda ner ifyllbart ansökningsformulär här >>
(ansökningsformuläret inkluderar redovisningsblankett)

Ansökan skickas till distriktets kansli:
Stockholms scoutdistrikt
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm, 

och bör innehålla en motivering och budget samt kontaktuppgifter till den sökande. Distriktsstyrelsens riktlinjer för fonden finns att läsa nedan.

Agneta Rundkvists minnesfond

Fonden består av medel som Stockholms Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet erhållit testamentariskt efter Agneta Rundkvist, att ”användas till bidrag till dess medlemmar för deltagande i scoutarrangemang utomlands”.

Distriktsstyrelsen (DS) har den 11 november 2009 beslutat om följande principer för bidrag ur fonden:

 • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms Scoutdistrikts kansli senast den 30 november för resa som planeras nästkommande år.
 • Beslut om bidrag fattas av DS, eller av den/de som DS delegerar frågan till, i december varje år. Dessa avgör vilka prioriteringar och bedömningsgrunder som skall tillämpas. Beslutet meddelas de sökande omgående.
 • Fondens medel plus avkastning utnyttjas tills dess alla medel är förbrukade, varefter fonden avslutas.
 • Årligen kan utdelas upp till 25 000 kronor. Till de år som Världsscoutjamboreen eller liknande större evenemang äger rum, kan DS utdela upp till 75 000 kronor ur fonden.
 • Bidrag får utdelas för att täcka deltagaravgifter och resekostnader till och från evenemanget, däremot inte för personliga utgifter eller lokala småresor.
 • Bidrag utdelas inte för att täcka 100 % av dessa kostnader, utan en viss ”egeninsats” bör alltid komma ifråga.
 • Bidraget utbetalas med 70 % efter rekvisition när utgifterna för bidragstagaren blir aktuella. Resterande 30 % utbetalas i efterhand, efter att bidragstagaren lämnat en enkel erfarenhetsberättelse. Dessa handlingar ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomfört arrangemang. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget till fonden.
 • Redovisning skall innehålla kvittokopior på betalda deltagaravgifter och reskostnader.
 • Skulle hela bidraget ej utnyttjas, skall överskottet återbetalas till Stockholms Scoutdistrikt.
 • DS kan ändra dessa principer om behov uppstår till följd av omorganisation av distriktet eller av andra praktiska skäl, så länge testators önskan uppfylls.

För mer information – kontakta Distriktsstyrelsen, styrelsen@scoutkansliet.se

Stockholms Scoutdistrikt - Utbildningsbidrag

Stockholms scoutdistrikt delar ut utbildningsbidrag till distriktets medlemmar för deltagande i följande kurser:

 • Treklöver-Gilwell
 • Värdebaserat Ledarskap
 • Ditt personliga ledarskap
 • Utbildning för utbildare
 • Även andra kurser om de är av fördjupande karaktär, det vill säga inte på grundnivå.

Sökande är den enskilda medlemmen.

Distriktsstyrelsen (DS) har den 10 januari 2016 beslutat om följande principer för bidraget:

 • Medel för bidraget ingår i distriktets ordinarie budget.
 • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms scoutdistrikts kansli med antagningsbesked till den utbildning bidraget gäller, och uppgift om kursavgiften.
 • Senast vid därefter följande distriktsstyrelsemöte fattar DS beslut om sökta bidrag. Bidraget uppgår till högst 20% av kursavgiften.
 • Hälften av beviljat bidrag betalas ut direkt efter beslut.
 • Resterande del av bidraget betalas ut efter att bidragstagaren skickat in kursintyg eller annan handling som styrker genomförd/godkänd kurs. Denna handling ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomförd utbildning. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget.
 • Om bidragstagaren inte genomför utbildningen skall hela bidraget återbetalas till Stockholms scoutdistrikt.

För mer information – kontakta Distriktsstyrelsen, styrelsen@scoutkansliet.se

Stockholms Scoutdistrikt - Bidrag från Stockholms Stad

Bidrag för barn- och ungdomsföreningar

Bidragen nedan ska vara oss tillhanda senast den 25 februari varje år.

Klicka här för att komma till Stockholms stads blanketter för medlemsstöd >>

Sammanställningsblankett  –  används vid ansökan om medlemsaktivitetsbidrag, för att räkna ihop närvarokorten

Nybildningsbidrag söks inom 6 månader efter bildandet

0-taxa och subventioner för övriga föreningar – söks under hela året

0-taxa i stadens lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsföreningar, inklusive regler

Se alla aktivitetsbidrag som går att söka från stockholms stad:

https://foreningsservice.stockholm/foreningar/ovriga-foreningar-och-organisationer/scouter/

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/

Sankt Göranskommittén - alla scoutkårer med verksamhet i Stockholm

Här kan du läsa information från S:t Göranskommittén hur du kan söka bidrag från dem. Du kan få bidrag för förbättringar av stugor och båtar. Du kan även få bidrag från Tage Gidelinds minnesfond om du främjar ledarutbildning inom främst handikappscouting.

Ansökningar om förbättringsanslag för scoutstugor och scoutbåtar

Medel kan erhållas till bestridande av kostnader för reparation eller förbättringar av stugor och anläggningar, som inte är att hänföra till övningslokaler, samt båtar för anskaffande av fast inredning och inventarier.

Bestämmelser för utdelning av anslagen finns här: St Göran bestämmelser

Ansökningar avseende nästkommande år skall inlämnas till S:t Göranskommittén senast 30 september innevarande år.

Bidragsansökan kan göras i ett formulär direkt på här >> eller fyllas i på datorn, undertecknas och skickas med post eller med e-post till stgoranskommitten@scoutkansliet.se

För att ansökan ska vara komplett behöver kårens verksamhetsberättelse + bokslut, samt en kostnadsberäkning bifogas.

Klicka här för att komma till ansöknings-sidan >>

————————————

Ansökningar om medel från Tage Gidelinds minnesfond

Medel från Tage Gidelinds minnesfond skall främja ledarutbildning främst inom handikappscouting. Anslag kan tilldelas personer eller verksamhetsgrupp som tillhör scoutorganisation ansluten till S:t Göranskommittén.

Ansökningarna avseende Tage Gidelinds minnesfond skall vara S:t Göranskommittén tillhanda senast den 31 januari.

Frågor
Eventuella frågor kan ställas till undertecknad, Olle Alsén, på mobiltelefon 070-668 00 70.

Adress
Samtliga ansökningar kan skickas per post (inte fax) till:

S:t Göranskommittén,
c/o Stockholms scoutdistrikt, Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm

Eller mailas till: stgoranskommitten@scoutkansliet.se

Med scouthälsning
Olle Alsén
Ordförande S:t Göranskommittén