Scouting ska vara till för alla, vi har ingen avbytarbänk.

Här kan du läsa om ekonomiskt stöd inom respektive scoutdistrikt. Vill du ha hjälp att formulera din ansökan? Kontakta respektive distrikt du är medlem i.

Birka scoutdistrikt

Om distriktets bidrag

Alla distriktets kårer och medlemmar kan söka bidrag för del av avgiften för kurser och arrangemang inom scouterna.

Distriktets kårer kan söka bidrag för inköp av materiel och utrustning för att bedriva scoutverksamhet.

Distriktets kårer kan söka bidrag för visst underhåll av sina lokaler, dock ej för löpande driftskostnader.

Distriktet delar ut bidrag utifrån de medel som budgeteras av distriktsstyrelsen. Bidragsansökningar bedöms efter ansökans ändamål, om ändamålet gynnar scouting mer än bara den sökande, och det faktiska behovet av bidraget.

Bidrag beviljas bara för ansökningar vars ändamål har en tydlig anknytning till Scouternas verksamhet. Bidrag kan beviljas även om ändamålet bara gynnar den sökande, om det finns ett starkt behov av bidraget. Omvänt kan bidrag beviljas även om ett faktiskt behov av pengar saknas, såtillvida att det är till uppenbar nytta för scoutrörelsen. Distriktet ska också sträva efter att bidrag fördelas mellan alla kårer i distriktet, och i de fall man behöver välja, ger bidrag till den/de kårer där ansökningar inte tidigare sökts/beviljats.

Särskilt bidrag till World Scout Jamboree 2023 

Enligt stämmobeslut 2021 finns medel avsatta för bidrag för de som ska åka på World Scout Jamboree 2023.
Sista ansökningsdag för att söka bidrag till WSJ är den 24 oktober 2022. För att ansöka måste du bekräftad plats till arrangemanget.

Ansökan sker via formuläret här, eller genom postalt brev (ska vara framme den 24 oktober, poststämpel gäller inte) innehållandes samma uppgifter som efterfrågas på hemsidan.

Posta ansökan till:
Scoutkansliet/Birka
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Om ansökningsprocessen

Bidrag kan delas ut till både enskilda personer och till grupper eller organisationer (t.ex. patruller eller scoutkårer).

Bidragsgruppen återkopplar alltid på inkomna ansökningar och upplyser även om de anser att ansökan behöver kompletteras på något sätt. Beslut tas varje kvartal.

I regel betalas bidrag ut efter att kostnaden uppkommit, men i vissa fall kan förskott utgå. Hur pengarna använts måste dock alltid redovisas. Om ingen redovisning gjorts inom sex månader från det att bidraget beviljades blir bidraget förverkat. Det innebär att det inte betalas ut och att eventuellt förskott återkrävs. Redovisningen ska innehålla information om vad man lärt sig eller upplevt, samt någon/några bilder. Redovisningen kan komma att publiceras på distriktets hemsida och i verksamhetsberättelsen.

Kontakta alltid distriktsstyrelsen om kursen eller arrangemanget blir inställt eller ändrat.

Bidrag till aktiviteter och arrangemang ska sökas i förväg. Bidrag till kurser kan man söka både i förväg och i efterhand.

Att tänka på vid ansökan

– bidragsgruppen bedömer inte en bidragsansökan efter hur många punkter i listan ovan som uppfylls, utan av vilket värde bidraget kan tillföra om det beviljas. Därför behöver du inte försöka hitta på någon kreativ förklaring till varför nya segel gynnar internationellt utbyte om det värde du ser är bättre avdelningsmöten.

Fullständig information om distriktets bidrag och ansökningsprocessen finns i  distriktets bidragspolicy här >>
Läs det innan du skickar in din ansökan!

Gör din ansökan här 

Ansök om bidrag från Birka scoutdistrikt

 • om ansökan avser flera personer och/eller flera varor och/eller tjänster, ska även budgetkalkyl bifogas
 • Max filstorlek: 256 MB.
 • Ange övriga fonder och stipendier som du har sökt, samt belopp för dessa.

Om Grims fond

Syftet med fonden är att öka möjligheten för scouter med funktionsvariationer att delta i

 • Den egna scoutkårens verksamhet
 • Läger / kurser / arrangemang anordnade av scoutkårer / distrikt / förbund
 • Läger / kurser / arrangemang anordnade av organisationer utanför scoutrörelsen

Bidrag

Bidrag kan sökas för merkostnader i samband med arrangemanget. Visst bidrag kan även lämnas till utrustning och hjälpmedel för att den sökande skall klara av arrangemanget. Bidrag kan även utgå för handledare/medhjälpare.

Utdelning

Utdelning får ske av de medel som överstiger 3 basbelopp. Fonden får ej underskrida 3 basbelopp.

Beslut om ansökan fattas av två stycken av distriktsstyrelsen utsedda representanter samt en av Upplands Väsby scoutkårs styrelse utsedd representant.

Ansökan

Ansökan ska skickas till ”Grims fond, Birka Scoutdistrikt” senast 3 månader före lägret / kursen / arrangemanget.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress, ålder, scoutkår, förbund
 • Vilket arrangemang ansökan avser, total kostnad för arrangemanget
 • Hur stort bidrag som söks
 • Vilken form av funktionsvariation den sökande har och vilket behov / vilken utmaning det innebär.

Ansökan kan skickas via

 • mejl till birkabidrag@scoutkansliet.se
 • med posten till Scoutkansliet, Frishemsgatan 8 , 112 40 Stockholm. Märk kuvertet “Grims fond”.

Villkor

Sökande bör vara medlem i eller ha anknytning till scoutkår ansluten till Scouterna eller någon av dess samverkansorganisationer.

Bakgrund

Detta är en fond som funnits länge i Birka, men som under 2000-talet fört en bortglömd tillvaro. På distriktsstämman 2019 lyftes frågan om att modernisera och förtydliga fondens syfte och målsättning. Genom denna informationstext vill vi öka informationen, berätta om fonden och hur man kan ansöka om medel från fonden.

Grunden i fonden är

 • Pengar för sålda Birkamärken i metall, framtaget av Sten Larsson ”GRIM”
 • Medel från RankXeros för verksamhet vid lägret Ankarplats 78
 • Kvarstående medel från den nedlagda Ulriksdals scoutkår

Fonden tillförs i fortsättningen medel främst genom försäljning av Birkamärket i metall.

Fonden förvaltas av Birka Scoutdistrikt.

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar.

Scouternas stödfond>>

Roslagens Scoutdistrikt

Om bidraget

Bidrag utdelas enligt följande:

Utbildningar 

 • Utbildningar i Scouternas Folkhögskolas eller distriktens regi. Utbildningar av andra huvudmän ersätts inte annat än efter särskilt beslut
 • Ansökningar görs av kårordförande eller kassör i efterhand och skall innehålla uppgift om vem som gått kursen och kopia på faktura och betalningsunderlag
 • Samma individ kan bara erhålla bidrag en gång per år
 • Maxbeloppet per individ och år är 1000 kr, utom för utbildningarna Treklöver-Gilwell och Värdebaserat Ledarskap där maxbeloppet är 2000 kr.
 • Endast genomförda utbildningar ersätts. Har man anmält sig och sedan hoppat av kursen kan ersättning alltså ej sökas
 • Alla ledarutbildningar berättigar till bidrag, från Ledarutbildning Patrull (för andraårsäventyrare) och uppåt, detta gäller även hantverksutbildningar, friluftsutbildningar m.m.

Arrangemang 

Distriktets bidrag till arrangemang syftar till att:

 fler skall få uppleva scouting, att skapa nya mötesplatser inom distriktet och att fler nytänkande / utmanande arrangemang hålls.

Det måste tydligt framgå av ansökan att arrangemanget stödjer ett eller flera av dessa syften. Exempel på detta kan vara gemensamma läger och hajker, nystartssatsningar i områden utan scouting eller att en / flera kårer engagerar sig med idéell tid i en en större samhällsinsats som även kräver finansiering. Aktiviteter med rejäl blandning mellan kårer från distriktet (t.ex. med kårblandade lägerpatruller) eller aktiviteter som sannolikt inte hade blivit av utan finansiellt stöd skall prioriteras framför att ge mindre stöttning till redan existerande arrangemang. ”Danish Challenge 2017” är ett exempel på ett arrangemang som uppfyller flera av dessa kriterier. Av detta följer att små och passiva bidrag till avgiften för storläger är ett mindre prioriterat område.

För att ge förutsägbarhet, rättvisa och smidig process är en grundregel att distriktet står för stughyran vid enklare veckoslutsarrangemang (upp till max 2500 kr). För längre arrangemang eller om det finns ett socialt syfte som når utanför scoutrörelsen kan distriktet stå för upp till halva kostnaden (max 500 kr/deltagare).

Bidrag till arrangemang söks i förväg, i så god tid som möjligt. Ansökningar som kommer in i efterhand kommer inte att beaktas. Syftet med bidraget är att få till saker som annars inte hade hänt, inte att ”belöna” bra projekt i efterhand.

Bidrag ges inte till enskilda scouter av sociala skäl, utan till scoutkårer för arrangemang som kommer alla scouter (på avdelningen) till del. Det finns flera andra som ger social finansiering, men ingen annan som täcker upp de syften som distriktet verkar för.

Ansökan

För bidrag till arrangemang krävs en skriftlig ansökan som svarar på frågorna:

 • Vem är målgruppen?
 • Vad skall ni göra?
 • På vilket sätt stödjer detta syftena som listas ovan?
 • Varför är distriktets finansiering viktig för genomförandet?
– om arrangemangets bidrag som man söker understiger 2000kr => svar på dessa fyra frågor räcker.
– om arrangemangets bidrag som man söker överstiger 2000kr => en arrangemangsplan inklusive organisations- och resursbeskriving skall bifogas.
I båda fall skall alltid en risk- och beredskapsplan lämnas över till distriktets kontaktperson.

Det är styrelsens ansvar att se till det över tid inte ständigt blir samma scouter som får bidrag varje år.
Bidragen delas ut efter en ”först till kvarn”-princip.

För att söka Utbildnings-och Arrangemangspengen, maila till styrelsen: dsroslagen@scoutkansliet.se

Om bidraget / villkor

Den ekonomiska stämman 3 maj 2023 beslöt att Roslagens Scoutdistrikt avsätter 100 000 SEK i en pott till bidrag till Världsscoutjamboreen 2023. Samtliga deltagare i svenska kontingenten till WSJ 2023 som dessutom härrör till en kår i Roslagens Scoutdistrikt kan söka bidragspengen. Ansökan måste ha inkommit senast 15 maj. Villkor för utbetalningen är förutom en komplett ansökan att man också genomför WSJ samt skriver en rapport på 500 ord och mailar in till dsroslagen@scoutkansliet.se. Rapporterna från deltagarna kommer senare att sammanställas till någon sorts minnesskrift över distriktets deltagande på WSJ. Den 22 maj kommer potten på 100 000 SEK att jämt fördelas på de som sökt bidrag, dock max 3 000 SEK per deltagare, och utbetalningar kommer påbörjas skyndsamt därefter. Man är skyldig att återbetala bidraget om man inte genomför arrangemanget, dock ej vid uppvisande av läkarintyg.

Bara du som åker som deltagare (ej ledare eller IST/funktionär) kan söka bidraget. 

Ansökan

Ansökan har stängt.

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar.

Scouternas stödfond>>

Stockholms Scoutdistrikt

Agneta Rundkvists minnesfond

Fonden består av medel som Stockholms Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet erhållit testamentariskt efter Agneta Rundkvist, att ”användas till bidrag till dess medlemmar för deltagande i scoutarrangemang utomlands”.

Distriktsstyrelsen (DS) har den 11 november 2009 beslutat om följande principer för bidrag ur fonden:

 • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms Scoutdistrikts kansli senast den 30 november för resa som planeras nästkommande år.
 • Beslut om bidrag fattas av distriktsstyrelsen, eller av den / de som distriktsstyrelsen delegerar frågan till, i december varje år. Dessa avgör vilka prioriteringar och bedömningsgrunder som skall tillämpas. Beslutet meddelas de sökande omgående.
 • Sökande kan vara scoutkåren, avdelningen eller enskilda medlemmar.
 • Fondens medel plus avkastning utnyttjas tills dess alla medel är förbrukade, varefter fonden avslutas.
 • Årligen kan utdelas upp till 25 000 kronor. Till de år som Världsscoutjamboreen eller liknande större evenemang äger rum, kan distriktsstyrelsen utdela upp till 75 000 kronor ur fonden.
 • Bidrag får utdelas för att täcka deltagaravgifter och resekostnader till och från evenemanget, däremot inte för personliga utgifter eller lokala småresor.
 • Bidrag utdelas inte för att täcka 100 % av dessa kostnader, utan en viss ”egeninsats” bör alltid komma ifråga.
 • Bidraget utbetalas med 70 % efter rekvisition när utgifterna för bidragstagaren blir aktuella. Resterande 30 % utbetalas i efterhand, efter att bidragstagaren lämnat en enkel erfarenhetsberättelse. Dessa handlingar ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomfört arrangemang. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget till fonden.
 • Redovisning skall innehålla kvittokopior på betalda deltagaravgifter och reskostnader.
 • Skulle hela bidraget ej utnyttjas, skall överskottet återbetalas till Stockholms Scoutdistrikt.
 • Distriktsstyrelsen kan ändra dessa principer om behov uppstår till följd av omorganisation av distriktet eller av andra praktiska skäl, så länge testators önskan uppfylls.

 Ladda ner ifyllbart ansökningsformulär här >>
(ansökningsformuläret inkluderar redovisningsblankett)

Ansökan skickas till distriktets kansli:
Stockholms Scoutdistrikt
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm 

och bör innehålla en motivering och budget samt kontaktuppgifter till den sökande.

Om utbildningsbidraget

Stockholms Scoutdistrikt delar ut utbildningsbidrag till distriktets medlemmar för deltagande i följande kurser:

 • Treklöver-Gilwell
 • Värdebaserat Ledarskap
 • Ditt personliga ledarskap
 • Utbildning för utbildare
 • Även andra kurser om de är av fördjupande karaktär, det vill säga inte på grundnivå.

Sökande är den enskilda medlemmen.

Distriktsstyrelsen har den 10 januari 2016 beslutat om följande principer för bidraget:

 • Medel för bidraget ingår i distriktets ordinarie budget.
 • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms Scoutdistrikts kansli med antagningsbesked till den utbildning bidraget gäller, och uppgift om kursavgiften.
 • Senast vid därefter följande distriktsstyrelsemöte fattar distriktsstyrelsen beslut om sökta bidrag. Bidraget uppgår till högst 20% av kursavgiften.
 • Hälften av beviljat bidrag betalas ut direkt efter beslut.
 • Resterande del av bidraget betalas ut efter att bidragstagaren skickat in kursintyg eller annan handling som styrker genomförd / godkänd kurs. Denna handling ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomförd utbildning. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget.
 • Om bidragstagaren inte genomför utbildningen skall hela bidraget återbetalas till Stockholms Scoutdistrikt.

För mer information – kontakta Distriktsstyrelsen, styrelsen@scoutkansliet.se

Bidrag för barn- och ungdomsföreningar

Bidragen nedan ska vara oss tillhanda senast den 25 februari varje år.

Klicka här för att komma till Stockholms stads blanketter för medlemsstöd >>

Sammanställningsblankett  –  används vid ansökan om medlemsaktivitetsbidrag, för att räkna ihop närvarokorten

Nybildningsbidrag söks inom 6 månader efter bildandet

0-taxa och subventioner för övriga föreningar – söks under hela året

0-taxa i stadens lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsföreningar, inklusive regler

Se alla aktivitetsbidrag som går att söka från stockholms stad:

https://foreningsservice.stockholm/foreningar/ovriga-foreningar-och-organisationer/scouter/

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/ 

Övrigt stöd från Stockholms stad >> 

Om Sankt Göranskommittén 

Från S:t Göranskommittén kan scoutorganisationer med verksamhet i Stockholms kommun söka bidrag för reparation och förbättringar av stugor och båtar.

Bidrag beviljas inte för kostnader kopplade till eftersatt underhåll.
Bidrag beviljas heller inte för nyinköp av båt.

Klicka här för att komma till ansökningssidan, där även mer info finns>>

Tage Gidelinds minnesfond

Medel från Tage Gidelinds minnesfond skall främja ledarutbildning främst inom handikappscouting. Anslag kan tilldelas personer eller verksamhetsgrupp som tillhör scoutorganisation ansluten till S:t Göranskommittén.

Ansökningarna avseende Tage Gidelinds minnesfond skall vara S:t Göranskommittén tillhanda senast den 31 januari.

Frågor
Eventuella frågor kan ställas till  Anneli Hofström på mobiltelefon 070-9298112.

Adress
Samtliga ansökningar kan skickas per post till:

S:t Göranskommittén,
c/o Stockholms Scoutdistrikt
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Eller mailas till: stgoranskommitten@scoutkansliet.se

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar.

Scouternas stödfond>>

Södertörns Scoutdistrikt

Om bidraget

Södertörns Scoutdistrikt betalar deltagaravgifterna för alla utbildningar och kurser inom Scouternas Folkhögskolas Ledarskapsö och Intresseskär som medlemmar i distriktet har genomfört.

Villkor 

 • För att innefattas av detta beslut ska man varit / vara medlem i Södertörns Scoutdistrikt när man gick / går kursen.
 • Södertörns Scoutdistrikt kommer bara att stå för kostnaden som folkhögskolan har fakturerat. Reseavgifter eller andra kostnader som funnits i samband med kursen men som inte har varit  inkluderade i folkhögskolans avgift kommer inte ersättas.
 • Vi kommer inte ersätta deltagaravgifter där personer inte har närvarat men ändå fått betala p.g.a. exempelvis sen avanmälan.
 • Vi kommer inte acceptera att varje enskild person skickar in denna rapportering utan förväntar oss att scoutkårerna sköter detta åt sina medlemmar.

Skicka in följande med din ansökan: 

 • Ansökningsblanketten (som finns nedan) som ni döper till kårnamn och datum.
 • Kopior på fakturorna för varje enskild utbildning markerad med numret från aktuell rad i excelfilen.
 • Bankutdrag som visar att fakturan är betald, markerad med numret från aktuell rad i excelfilen.

Här är ansökningsblanketten >>

Ansökan ska skickas in till distriktsstyrelsen i första hand via mail, i andrahand via post.

Mailadress:
ekonomi@sodertornscout.se

Postadress:
Södertörns Scoutdistrikt
c/o Scoutkansliet
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Om bidraget

Södertörns Scoutdistrikt betalar deltagaravgifterna för Explorer Belt samt resekostnader.

Ansökan skickas via mail till ekonomi@sodertornscout.se

Här är ansökningsblanketten >>

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar.

Scouternas stödfond>>